Licencjonowane zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
"NOWINA"
Andrzej Bzowski
ul. Smolki 12d/12
30-513 Kraków
tel. (0...12) 423-59-12
tel. kom. 606-12-22-67

 • nadzór na stanem technicznym nieruchomości (kontrola techniczna, okresowe przeglądy obiektu, wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii, kontrola nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku),  
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji oraz ewidencji obiektu wymaganej przepisami prawa budowlanego (m.in. książka obiektu, dokumentacja techniczna, prawna, administracyjna oraz ewidencyjna)
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw świadczeń typu: energia elektryczna cieplna, woda, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,       
 • pełna obsługa finansowo - księgowa prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób umożliwiający jej kontrolę przez Właściciela,             
 • rozliczanie z najemcami, właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników), funduszu remontowego,     
 • prowadzenie wszelkich operacji finansowych, wynikających z eksploatacji obiektu poprzez rachunek bankowy, a także rejestracja i dokumentacja przepływu faktur i rachunków,
 • prowadzenie czynności związanych z obsługą Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie ewidencji lokali, właścicieli i najemców lokali,    
 • nadzór nad opłacaniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na części wspólne nieruchomości,      
 • przygotowywanie danych do projektów planów gospodarczych Zarządcy (w formie planów rzeczowo-finansowych),   
 • wykonywanie pozostałych czynności wynikających z przepisów prawnych oraz wzajemnych ustaleń