Licencjonowane zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
"NOWINA"
Andrzej Bzowski
ul. Smolki 12d/12
30-513 Kraków
tel. (0...12) 423-59-12
tel. kom. 606-12-22-67

 

W pojęciu – zarządzanie nieruchomościami – zawierają się czynności administracyjne wymienione powyżej oraz podejście strategiczne, aktywne doradztwo i planowanie działań w aspekcie ekonomiczno-finansowym – realizacja celów Właściciela dążących do zabezpieczenia oraz podwyższenia wartości rynkowej nieruchomości (efektywniejsze wykorzystanie nieruchomości, maksymalizacja zysku Właściciela, zwiększenie konkurencyjności obiektu na lokalnym rynku nieruchomości).

 • ustalenie koncepcji działania w celu zabezpieczenia i podwyższenia wartości rynkowej nieruchomości w podejściu operacyjnym (krótkookresowym - do 2 lat) oraz strategicznym (długookresowym) – zarządca strategiem, doradcą i koordynatorem,
 • zarządzanie nieruchomością w zakresie uprawnień przyznanych przez właściciela obiektu, w tym zarządzanie nieruchomością wspólną, zarządzanie lokalami użytkowymi, gruntowymi, itp.
 • utrzymanie obiektu i części wspólnej w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, a także ustalanie koncepcji działań mających na celu podwyższania wartości rynkowej nieruchomości i maksymalizację zysków Właściciela,
 • sporządzanie, realizacja i rozliczanie planów zarządzania nieruchomością oraz sprawozdań finansowych,
 • analiza kosztów eksploatacyjnych, remontowych i modernizacyjnych pod kątem ich optymalizacji,
 • doradztwo, strategia działania w kontaktach z dostawcami usług (zbieranie, analiza, przygotowywanie, negocjacja umów o dostawy mediów, o wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz modernizacyjnych i innych),     
 • osobisty dobór firm wykonujących przeglądy i konserwacje oraz nadzór nad wykonaniem zadania,      
 • monitoring ściągalności należności od najemców,
 • prowadzenie procedury windykacji należności od najemców i kontrahentów umów,
 • przygotowywanie, prowadzenie i realizacja procedur eksmisji,
 • obsługa prawna dotycząca realizacji celów operacyjnych i strategicznych właściciela.

Wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie nieruchomością ustalane jest warunkami umowy oraz na drodze wzajemnego porozumienia między stronami.